Strona główna Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, zakres oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, jak również Państwa prawa w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego i zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

Gromadzone Dane Osobowe

Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to oznaczać m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu, adres email, numer rachunku bankowego, numer NIP, zaszyfrowane hasło do konta klienta, dane dotyczące zamówienia, zakupione produkty, wykorzystane usługi, informacje o płatności, preferencje dotyczące rodzajów produktów, informacje zbierane podczas interakcji z naszymi witrynami internetowymi bądź podczas wizyt na naszych kontach w mediach społecznościowych, w tym dane dotyczące Państwa zachowania w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej bądź newslettera, dane dotyczące logowania, adres IP, oraz wszelkie inne informacje podane przez Państwa dobrowolnie na naszej stronie internetowej, bądź osobiście w naszych salonach, mailowo, poprzez media społecznościowe, poprzez założenie konta, w trakcie składania zamówienia lub poprzez zapisanie się na nasz newsletter lub do naszego programu lojalnościowego. W momencie podawania swoich danych osobowych automatycznie akceptują Państwo ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Administrator Danych Osobowych

Strony internetowe www.zojoelixirs.com i www.moonholi.com, oraz konta w mediach społecznościowych marki ZOJO Beauty Elixirs (@zojoelixirs, @zojoelixirs_pl, @zojoelixirs_influencers) oraz marki Moonholi (@moonholi i @moonholi_contact)  prowadzone są przez Administratora Danych Osobowych – ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000633933 („ZOJO”).

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie danych osobowych lub w przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Administratorem Danych Osobowych:

ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o.
Złota 59

00-120 Warszawa, Polska

T: +48 790 522 970

E: store@zojoelixirs.com

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeżeli mamy uzasadniony interes w ich przetwarzaniu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jeżeli dane te są nam potrzebne do realizacji umowy z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, lub jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

 1. jeśli skontatują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej (klauzula A)
 2. przy składaniu zamówienia, kiedy utworzą Państwo konto użytkownika lub kiedy założą Państwo konto w naszym programie lojalnościowym Beauty Club (klauzula B)
 3. gdy kontaktują się Państwo z nami w jakikolwiek inny sposób (np. mailowo, telefonicznie) (klauzula C)
 4. jeśli jesteście Państwo kandydatem do pracy i bierzecie Państwo udział w procesie rekrutacji (klauzula D)
 5. dane pozyskiwane poprzez media społecznościowe (obserwatorzy, klienci, influencerzy, uczestnicy konkursów i akcji promocyjnych) (klauzula E)
 6. przy zapisie do newslettera (klauzula F)
 7. klauzula informacyjna obowiązku informacyjnego dla osób kontaktowych/osób reprezentujących klientów lub kontrahentów (klauzula G)

KLAUZULA A:

Przetwarzanie danych osobowych w ramach formularza kontaktowego

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złota 59.

Kontakt z ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o.  jest możliwy poprzez adres e-mail store@zojoelixirs.com lub pisemnie na ww.adres.

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
  • w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu rozpatrzenia reklamacji złożonej przez klienta – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • w celu prowadzenia działań marketingowych – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi (rozpatrzenia reklamacji) oraz czas konieczny do dochodzenia ewentualnych roszczeń. W celu marketingowym dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
 4. W przypadku gdy podstawą przetwarzania pani/Pana danych osobowych jest zgoda z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 6. Przetwarzanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi (w tym rozpatrzenia reklamacji). Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest fakultatywne.

KLAUZULA B

Przetwarzanie danych osobowych w związku ze złożonym zamówieniem, lub dodatkową rejestracją (założeniem konta) lub założeniem konta w systemie lojalnościowym Beauty Club

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złota 59.

Kontakt z ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. jest możliwy poprzez adres e-mail store@zojoelixirs.com lub pisemnie na ww. adres.

 Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną
 • w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Pani/Pana firmą a The Gorgeousness Company Sp. z o.o. – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w przypadku założenia konta przez użytkownika w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Pani/Pana firmą a The Gorgeousness Company Sp. z o.o. – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w przypadku założenia konta w programie lojalnościowym Beauty Club przez użytkownika w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Pani/Pana firmą a The Gorgeousness Company Sp. z o.o. – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na The Gorgeousness Company Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnym roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest realizacji prawnie uzasadnionych interesów The Gorgeousness Company Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • rozwiązywania problemów związanych w wykonywaną usługą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W przypadku reklamacji dane będą przetwarzane w celu przyjęcia i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych oraz dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być producenci reklamowanych towarów, kurierzy i poczta oraz firmy obsługujące płatności. Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych i dostawczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługi Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji , gdy nie są one związane wprost w wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia analiz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • profilowanie danych pod kątem statystycznym dla celów marketingowych w celu statystyki zarządczej i m.in. wysyłania spersonalizowanych ofert i lepszego dopasowania oferty – podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom realizującym usługi na rzecz ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. tj. kancelariom prawnym, bankom, firmom konsultingowych, podmiotom świadczącym obsługę IT i dostawcom systemów informatycznych, firmom kurierskim, firmom obsługującycm płatności, oraz innym podmiotom uprawnionym – odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są:

 • w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pouczenie o prawach:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Prawo do skargi:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód udzielonych na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości email, a jeżeli byłoby to dla Pani/Pana trudne, także w formie zwykłego listu na adresy: w przypadku wiadomości e-mail: store@zojoelixirs.com, w przypadku zwykłego listu: ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

KLAUZULA C

Gdy kontaktują się Państwo z nami albo przekazują nam swoje dane w jakikolwiek inny sposób (np. mailowo, telefonicznie)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złota 59.

Kontakt z ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. jest możliwy poprzez adres e-mail store@zojoelixirs.com lub pisemnie na ww. adres.

 Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną
 • rozwiązywania problemów związanych w wykonywaną usługą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • W przypadku reklamacji dane będą przetwarzane w celu przyjęcia i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych oraz dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być producenci reklamowanych towarów, kurierzy i poczta oraz firmy obsługujące płatności. Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych i dostawczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługi Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji , gdy nie są one związane wprost w wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia analiz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • przyszłych rekrutacji(o ile wyraziła Pani/Pan na to swoją zgodę) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom realizującym usługi na rzecz ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. tj. kancelariom prawnym, bankom, firmom konsultingowych, podmiotom świadczącym obsługę IT i dostawcom systemów informatycznych, firmom kurierskim, firmom obsługującycm płatności, oraz innym podmiotom uprawnionym – odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są:

 • w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pouczenie o prawach:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Prawo do skargi:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód udzielonych na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości email, a jeżeli byłoby to dla Pani/Pana trudne, także w formie zwykłego listu na adresy: w przypadku wiadomości e-mail: store@zojoelixirs.com, w przypadku zwykłego listu: ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

KLAUZULA D

Przetwarzanie danych osobowych jeśli jesteście Państwo kandydatem do pracy i bierzecie Państwo udział w procesie rekrutacji

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złota 59
 2. Kontakt z ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o.  jest możliwy poprzez adres e-mail rekrutacja@zojoelixirs.com lub pisemnie na ww. adres
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
 4. w przypadku rekrutacji, w ramach której dojść ma do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o.  jako potencjalnym pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 5. w przypadku rekrutacji, w ramach której ma dość do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym zawarciem umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 6. dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 7. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o.  – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o.  (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o.  w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT lub firmom księgowym na potrzeby płac i kadr.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji – nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu wyrażenia zgody, bądź do czasu jej cofnięcia.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
 11. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 13. Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi aplikację na wskazane stanowisko.

KLAUZULA E

Dane pozyskiwane poprzez media społecznościowe (obserwatorzy, klienci, influencerzy, uczestnicy konkursów i akcji promocyjnych)

Administratorem danych osób odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest) jest ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złota 59.

 1. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu administratora w mediach społecznościowych, w tym w celu informowania i promowania aktywności administratora, komunikacji z osobami odwiedzającymi profile administratora, w celach analitycznych (profilowanie obserwatorów kont społecznościowych spółki dzięki narzędziom udostępnianym przez właścicieli portali społecznościowych) jak również w celach promocyjnych.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu swojej działalności.
 2. W przypadku jeśli uczestniczą Państwo w konkursach organizowanych na naszych portalach społecznościowych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). W tym przypadku przetwarzamy tylko dane niezbędne do ich realizacji.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane przez czas istnienia profilu Administratora lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych czy żądania usunięcia danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wspierającym naszą organizację w świadczeniu usług, czyli m.in. takie, które zapewniają usługi wsparcia technicznego IT, marketingowe lub analityczne.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo do, dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres store@zojoelixirs.com.

KLAUZULA F

Przy zapisie do newslettera

Podstawą prawną wysyłania naszego newslettera jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120), przy ul. Złota 59.

Kontakt z ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. jest możliwy poprzez adres e-mail store@zojoelixirs.com lub pisemnie na ww. adres.

 Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przy wysyłce newslettera korzystamy również z dostępnych u naszego providera systemu do newslettera technologii monitorujących zachowanie adresatów newslettera (np. kliknięcie w link), które to dane wykorzystujemy do optymalizacji naszych treści i statystyk dotyczących wysyłek. Podstawa prawną jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera.

KLAUZULA G

Klauzula informacyjna obowiązku informacyjnego dla osób kontaktowych/osób reprezentujących klientów lub kontrahentów

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złota 59.
 2. Kontakt z The Gorgeousness Company Sp. z o.o. jest możliwy poprzez adres e-mail store@zojoelixirs.com lub pisemnie na ww. Adres.
 3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana służbowe dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.
 4. Administrator danych uzyskał Pani/Pana dane osobowe od firmy, z którą Pani/Pan współpracuje, lub którą reprezentuje Pani/Pan w umowie z ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
 • w celu kontaktów handlowych na potrzeby realizacji umowy handlowej łączącej klienta lub kontrahenta The Gorgeousness Company Sp. z o.o. – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o.  (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadniony interes polega na sprawnym i bieżącym wykonaniu umowy handlowej;
 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest realizacji prawnie uzasadnionych interesów The Gorgeousness Company Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom realizującym usługi na rzecz ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. kancelariom prawnym, bankom, podmiotom świadczącym obsługę IT i dostawcom systemów informatycznych oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy handlowej pomiędzy The Gorgeousness Company Sp. z o.o. a klientem / kontrahentem oraz czas konieczny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
 4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Bezpieczeństwo

ZOJO dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych. Zaimplementowaliśmy odpowiednie procesy techniczne i procedury organizacyjne celem jak najlepszej ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem do nich osób trzecich, wyciekiem, sfałszowaniem, niezgodnym z prawem wykorzystaniem bądź przypadkową utratą.

Prosimy zwrócić jednakże uwagę, że nie bierzemy odpowiedzialności i nie mamy żadnej kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich, do których prowadzą linki na naszej stronie.

Sposób Korzystania ze Zgromadzonych Danych

Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim bez uzyskania Państwa uprzedniej zgody bądź jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub niezbędne w celu realizacji usługi.

Dane osobowe są przechowywane w bezpiecznej bazie danych, do której wyłączny dostęp posiadają pracownicy ZOJO. Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki techniczne i organizacyjne aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych przekazywanych wszelkim osobom trzecim takim jak nasi klienci, spółki powiązane, dostawcy usług oraz inni kontrahenci, którym w procesie świadczenia przez nas usług powierzyliśmy administrowanie danymi osobowymi w naszym imieniu.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24.PL lub PayPal, ZOJO przekazuje zebrane dane osobowe agentom rozliczeniowym w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu Przesyłką Kurierską ZOJO przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy współpracującej firmie kurierskiej.

Cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe na dysku komputera użytkownika, które pozwalają przeglądarkom na dostosowanie ich aktywności do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika. Wykorzystujemy pliki cookies w następujący sposób:

 • Aby monitorować które z naszych stron są odwiedzane przez użytkowników
 • Dla celów analizy statystycznej
 • Celem ulepszania naszej strony internetowej
 • Celem indywidualizacji strony dla potrzeb danego użytkownika
 • Dla celów pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych
 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych
 • W celu zapamiętania zawartości koszyka
 • W celu weryfikacji użytkownika

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies, jednakże mogą Państwo w każdej chwili zmienić te ustawienia. Zmiana ustawień może jednak skutkować tym, że nie będą Państwo w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszego serwisu.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie bez uprzedzenia.

Dalsze informacje odnośnie danych osobowych dostępne są pod adresem ZOJO:

ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o.
Złota 59

00-120 Warszawa, Polska

T: +48 790 522 970

E: store@zojoelixirs.com

Smacznie i zdrowo

Nasze propozycje podania

czekoladowe-brownie-z-kolagenem

Czekoladowe brownie ze skórką pomarańczową

40 min

Adaptogeny

#GoldenAdaptoLatte

Gruszki duszone w winie z hibiskusem i aronią

5 min

Pizza-z-winogronami-przepis

Pizza z winogronami i formułą YOUNG

Kakaowe-trufle-przepis

Kakaowe trufle z Magic Cocoa z grzybami

Zapisz się na newsletter i zdobądź 15% rabatu na pierwsze zakupy

Wysyłam...
Dziękujemy. Sprawdź pocztę, Twój 15% kod promocyjny czeka. Udanych zakupów, Piękna!
Podaj proszę poprawny adres email
Uzupełnij proszę wszystkie wymagane pola
Member exists