Strona główna Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy ZOJO, dostępny pod adresem internetowym: www.zojoelixirs.com, jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą zawieranie Umów Sprzedaży na odległość jak również pozwalającą na świadczenie usług drogą elektroniczną, prowadzoną przez ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-120) przy ul. Złotej 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000633933, NIP: 5252673741, REGON: 365250487, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (dane kontaktowe: email: store@zojoelixirs.com, tel: +48 790 522 970) (dalej również jako:„Usługodawca” lub „Sprzedawca”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Sprzedaży oraz Usługi elektronicznej jest Sprzedawca (dane Sprzedawcy wskazano w pkt. 1.1 powyżej). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak ich podania uniemożliwia realizację Zamówienia jak i korzystanie ze wszystkich Usług Elektronicznych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania oraz żądania usunięcia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta.
 4. Definicje:
  1.4.1 DZIEŃ ROBOCZY – dowolny dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1.4.2 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie Zamówienia.
  1.4.3 KLIENT – Usługobiorca, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  1.4.4 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
  1.4.5 KONSUMENT – Usługobiorca dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  1.4.6 KONTO – funkcjonalność Sklepu Internetowego oznaczona indywidualną nazwą (identyfikatorem lub adresem e-mail) i zabezpieczona hasłem podanym przez Usługobiorcę, zawierająca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorców, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  1.4.7 PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym suplement diety w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2017, poz. 149 ze zm.), bądź inny produkt dostępny w ofercie firmy, w tym termos do smoothie, pojemnik kuchenny, biżuteria fitness oraz świece zapachowe, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  1.4.8 REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  1.4.9  SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.zojoelixirs.com.
  1.4.10 SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-120) przy ul. Złotej 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000633933, NIP: 5252673741, REGON: 365250487, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł.
  1.4.11 UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.4.12 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm., dalej również jako: „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
  1.4.13 USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego), a także osoba prawna.
  1.4.14 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Produktów ze Sprzedawcą, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

Rodzaje i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi
  Elektroniczne:

  1. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
  2. Udostępnianie Regulaminu, Formularza Zamówienia, oferty Sklepu internetowego i Polityki prywatności.
  3. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Odpłatność:
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
  2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w
   Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa ta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Usługobiorcę Formularza Zamówienia lub Formularza dotyczącego utworzenia konta użytkownika.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do Regulaminu, Formularza Zamówienia, oferty Sklepu internetowego i Polityki prywatności zostaje zawarta z chwilą, gdy Usługobiorca wyświetli stronę internetową Sklepu internetowego i zawierana jest na czas przeglądania strony tj. do czasu jej zamknięcia.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:
  1. Komputer z dostępem do Internetu.
  2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  3. Przeglądarka internetowa:
   1. Google Chrome 59 lub nowsza
   2. Mozilla Firefox 54 lub nowsza
   3. Apple Safari 10 lub nowsza
   4. Microsoft Edge 17 lub nowsza
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
 4. Zobowiązania Usługobiorcy
  1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  2.  Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, aktualnych oraz dokładnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są niedokładne tak, że uniemożliwiają realizację zamówienia i/lub prawidłowe doręczenie przesyłki.
  3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  4. Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania Internetu, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp. Usługodawca korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej, zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Usługobiorcy z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, właściwości oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich, funtach brytyjskich lub w euro i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Ceny nie zawierają wysokości cła w przypadku określenia adresu dostawy zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży
  1. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia przez Klienta.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie Zamówienia do realizacji, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
  3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłania do Klienta wiadomości e-mail, która zawiera:
   1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
   3. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
   4. Link do strony zawierającej niniejszy Regulamin.
   5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4.4.3., dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   6. Sprzedawca na mocy zawartej Umowy Sprzedaży zobowiązuje się do dostarczenia Produktu bez wad.

Sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. Płatność przelewem bankowym lub kartą kredytową za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 lub PayPal przed dostawą.
  2. Płatność przed dostawą przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy nr PLN: 58 1140 2062 0000 5572 0300 1001, GBP: 04 1140 2062 0000 5572 0300 1003 lub EUR 31 1140 2062 0000 5572 0300 1002.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia spowoduje anulację zamówienia. W takim przypadku można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać dowolną formę płatności.
  4. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, przy czym zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww zmian.

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
  1. Paczka kurierska;
  2. Odbiór osobisty pod adresem: Wilanowska 7 w Warszawie w terminie i godzinach ustalonych ze Sprzedawcą.
 2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu i miejsca dostawy Produktu/Produktów oraz sposobu płatności.
 3. Termin realizacji zamówienia w Sklepie podany na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania produktu do wysyłki do Klienta. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi maksymalnie do 30 dni roboczych. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą kredytową – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku gdy Sprzedawca nie będzie w stanie zachować terminu dostawy Produktu, o którym mowa w pkt 6.3., niezwłocznie poinformuje Klienta o możliwym, najszybszym terminie dostawy.

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@zojoelixirs.com lub też pisemnie na adres: ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o., Warszawa, Al. Wilanowska 7, 02-765, Polska.
  3. W przypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. W przypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm., dalej również „Ustawa o prawach konsumenta”).
  2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania (dalej również: „Reklamacja”) można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@zojoelixirs.com lub też pisemnie na adres: ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o., Warszawa, Al. Wilanowska 7, 02-765, Polska.
  3. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko (ewentualnie firmę), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Odpowiedź w sprawie Reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
  5. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@zojoelixirs.com lub też pisemnie na adres: ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o., Warszawa, Al. Wilanowska 7, 02-765, Polska.
  2. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko (ewentualnie firmę), adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.
  3. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu Reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę.
  4. Rozpatrzenie Reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie Reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie, na adres wskazany przez Usługobiorcę.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży Produktu (umowę sprzedaży na odległość), może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni oraz zwracając Produkt (powinien być on kompletny, nie otwarty, w oryginalnym opakowaniu oraz nie nosić śladów użytkowania). Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@zojoelixirs.com lub też pisemnie na adres: ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o., Warszawa, Al. Wilanowska 7, 02-765, Polska. Produkt należy zwrócić Sprzedawcy maksymalnie w terminie 14 dni od dnia przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia odebrania przez niego przesyłki, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej – od dnia jej zawarcia.
 3. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.
 5. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 6. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu wartości Zamówienia Konsumenta (zwrotu płatności) na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z Produktem.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem świadczenia jest:
  1. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  2. rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami,
  3. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
  4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  5. Wszelkie informacje, teksty, grafika, ilustracje, pliki video oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie  są własnością Sprzedawcy, lub Sprzedawca jest podmiotem, któremu udzielono licencji na ich wykorzystywanie. Wszelkie prawa do ich wykorzystywania są zastrzeżone na rzecz ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. Korzystanie przez użytkowników z materiałów zawartych na stronie jest dozwolone pod warunkiem, że:
   1. Materiały takie są wykorzystywane do celów niekomercyjnych
   2. Materiały takie są wykorzystywane wyłącznie dla celów informacyjnych.
  6. Wszelkie informacje zawarte na stronie Sklepu są jedynie ogólne i nie stanowią porady. Osoba korzystająca z informacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko i doradzamy aby przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub czynności lub ich zaniechaniem uzyskali Państwo profesjonalną poradę w Państwa indywidualnym przypadku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu do niniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych.
  7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby strona funkcjonowała w sposób niezakłócony jednakże w przypadku jej niedostępności wynikłej z niezależnych od nas problemów technicznych nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne straty lub szkody z tym związane.
  8. Strona Sklepu Internetowego zawiera linki do innych stron, które wydają się Sprzedawcy interesujące dla Klienta, jednakże nie oznacza to wsparcia Sprzedawcy lub promocji dla treści na nich zawartych. Sprzedawca nie ma żadnej kontroli nad naturą, zawartością lub dostępnością takich stron internetowych, nie dokonał również przeglądu ani oceny ich treści. Prosimy zwrócić uwagę, że w momencie odwiedzania linków do tych stron przez Klienta Sprzedawca nie ma dłużej kontroli nad takimi stronami podmiotów trzecich i dlatego też nie ponosi odpowiedzialności za ochronę danych osobowych Klienta podawanych na takich stronach a polityka prywatności Sprzedawcy nie obejmuje działalności takich stron. Odwiedzanie przez Klienta linków do takich stron osób trzecich odbywa się na własne ryzyko Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Rozstrzyganie sporów:
  Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostają poddane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)

Smacznie i zdrowo

Nasze propozycje podania

czekoladowe-brownie-z-kolagenem

Czekoladowe brownie ze skórką pomarańczową

40 min

Adaptogeny

#GoldenAdaptoLatte

Gruszki duszone w winie z hibiskusem i aronią

5 min

Pizza-z-winogronami-przepis

Pizza z winogronami i formułą YOUNG

Kakaowe-trufle-przepis

Kakaowe trufle z Magic Cocoa z grzybami

Zapisz się na newsletter i zdobądź 15% rabatu na pierwsze zakupy

Wysyłam...
Dziękujemy. Sprawdź pocztę, Twój 15% kod promocyjny czeka. Udanych zakupów, Piękna!
Podaj proszę poprawny adres email
Uzupełnij proszę wszystkie wymagane pola
Member exists