Regulamin kart podarunkowych

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. W niniejszym regulaminie karty podarunkowej ZOJO, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
  1. Wydawca Karty Podarunkowej - ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 – wydawca Karty Podarunkowej („ZOJO”).
  2. Karta Podarunkowa – bon towarowy w formie plastikowej karty lub w formie elektronicznej, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w salonie firmowym lub sklepie internetowym ZOJO. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.
  3. Klient – osoba nabywająca Kartę Podarunkową.
  4. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej.
  5. Salon firmowy – jeden ze sklepów firmowych należących do sieci ZOJO w Polsce lub za granicą:
   1. Butik Warszawa ul. Belwederska 32
  6. Sklep internetowy – sklep internetowy ZOJO dostępny pod adresem: www.zojoelixirs.com
  7. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w w/w sklepie internetowym oraz salonie firmowym.
  8. Kwota zasilenia – wartość zasilenia Karty Podarunkowej.
 2. Regulamin określa warunki wydania i użytkowania Karty Podarunkowej i dostępny jest na stronie internetowej ZOJO pod adresem: www.zojoelixirs.com

§ 2 Wydanie Karty Podarunkowej

 1. Karta Podarunkowa wydawana jest w salonach firmowych ZOJO oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem www.zojoelixirs.com. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest zapłata za nią w salonie firmowym lub sklepie internetowym ZOJO.
 2. W przypadku zakupu przez Klienta Karty Podarunkowej, ZOJO zobowiązuje się do przekazania Klientowi Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji przez Klientów lub Beneficjentów w salonach firmowych oraz w sklepie internetowym w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 3. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia jej wydania Klientowi. W momencie wydania Klientowi Karty Podarunkowej następuje jej aktywacja. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 4. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w punkcie 5 powyżej. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.

§ 3 Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

 1. Kwota Zasilenia stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w salonie firmowym lub w sklepie internetowym ZOJO.
 2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za Towary oferowane w salonach firmowych lub w sklepie internetowym ZOJO. 
 3. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela.
 4. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez jej okazanie w salonie firmowym lub w przypadku zakupów w sklepie internetowym poprzez wprowadzenie unikalnego kodu z Karty Podarunkowej (ciąg znaków alfanumerycznych) w pole „kod promocyjny“ znajdujące się na ekranie koszyka podczas składania zamówienia.
 5. Datę ważności oraz ilość dostępnych na Karcie Podarunkowej środków z Kwoty zasilenia można sprawdzić dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numer +48 790 522 970 lub w salonach firmowych ZOJO.
 6. Kartę podarunkową można wykorzystać jednorazowo. Niewykorzystane środki nie zostają zwrócone. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków podarowanych na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce.
 7. W wypadku gdy wartość Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość nominału zapisanego na Karcie Podarunkowej, Użytkownik będzie zobowiązany dopłacić różnicę gotówką lub kartą płatniczą (sklepy firmowe stacjonarne), kartą płatniczą, przelewem elektronicznym, przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem Pay Pal (sklep internetowy).
 8. W przypadku zakupów w sklepie internetowym możliwa jest jej realizacja również podczas zakupów w innej walucie zgodnie z regulaminem sklepu internetowego.
 9. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona ZOJO ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez ZOJO.
 10. ZOJO jest zobowiązane do poinformowania Klienta w momencie zakupu Karty Podarunkowej, że Karta Podarunkowa:
  1. może być zrealizowana wyłącznie w salonach firmowych lub sklepie internetowym;
  2. nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  3. może zostać wykorzystana jednorazowo, a niewykorzystane środki nie zostają zwrócone;
  4. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.
 11. ZOJO odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
  • upływu terminu ważności Karty Podarunkowej;
  • uszkodzenia z winy Klienta lub Użytkownika Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej;
  • gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;
  • braku środków na Karcie Podarunkowej; 
  • braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny za towar(y).

§ 4 Zwrot towarów

 1. Towary nabyte w salonach lub sklepie internetowym ZOJO  z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w salonach lub regulaminie sklepu internetowego ZOJO.
 1. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.

§ 5 Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej

 1. Reklamacje dotyczące wydania lub korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w salonach ZOJO, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres siedziby ZOJO wskazany w § 1 punkt a, z dopiskiem "Karta Podarunkowa – reklamacja" lub e-mailem na adres: store@@zojoelixirs.com.
 2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. ZOJO ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. ZOJO nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub zniszczone.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone ZOJO najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od ZOJO jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.